Mój program

Moje cele przejawiają się w celach fundacji, którą założyłem, oto one:

Celami Fundacji Rozwoju Endogennego Patronus Subortus są:

·         inicjowanie i wspieranie nowatorskich rozwiązań w różnorodnych dziedzinach życia społecznego i gospodarczego, a szczególnie w ochronie praw i wolności człowieka, w ochronie życia rodzinnego i profilaktyce społecznej;

·         rozwijanie i umacnianie postaw nastawionych na aktywne współdziałanie w rozwoju społeczeństwa obywatelskiego;

·         inicjowanie projektów z zakresu działalności: naukowej, naukowo-technicznej, oświatowej, kulturalnej, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów;

·         rozwój obszarów wiejskich;

·         upowszechnianie i wspieranie inicjatyw z zakresu ekonomii społecznej;

·         wspieranie rozwoju małej i średniej przedsiębiorczości;

 
Znajdź nas na Facebooku